REGULAMIN I SYNODU DIECEZJI ELBLĄSKIEJA. Wprowadzenie


§ 1. Pierwszy synod diecezji elbląskiej zapowiedziany dnia 24 marca 2016 r. jest zgromadzeniem, które pracuje dla dobra wspólnoty diecezjalnej [kan. 460 KPK]. Duchowni, osoby konsekrowane i katolicy świeccy stają się członkami synodu: z urzędu, z wyboru lub z nominacji. Zgromadzenie synodalne odczytuje znaki czasu, dotyczące Kościoła partykularnego w świetle Ewangelii. Synod formułuje i proponuje rozwiązania, a także postulaty dotyczące funkcjonowania parafii, ruchów i stowarzyszeń oraz życia chrześcijańskiego, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.B. Struktura Synodu
I. Biskup


§ 2. Ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezji (por. kan. 460), który:
- zwołuje synod i przewodniczy jego pracom;
- promulguje regulamin synodu oraz wydaje inne regulacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania synodu;
- powołuje ciała kolegialne synodu;
- ustanawia i określa skład komisji, zespołów i innych organów kolegialnych oraz, w razie potrzeby, innych jednostek organizacyjnych dla realizacji celów synodalnych;
- powołuje konsultorów dla komisji synodalnych;
- przewodniczy pracom komisji głównej osobiście lub przez swego delegata;
- zwołuje sesje plenarne synodu i kieruje nimi osobiście lub przez swego delegata;
- zatwierdza i promulguje dokumenty końcowe synodu.II. Komisja Główna Synodu


§ 3. Komisję główną synodu stanowią: sekretarz generalny synodu, przewodniczący komisji synodalnych, sekretarze synodu, rektor seminarium duchownego oraz inne osoby mianowane przez biskupa diecezjalnego. Komisja główna synodu wspiera biskupa w kierowaniu pracami synodu. Posiedzenia komisji głównej zwołuje biskup. Do obowiązków komisji głównej synodu należy:
- wyznaczanie zadań komisjom synodalnym i zespołom oraz czuwanie nad ich realizacją;
- ocena projektów dokumentów opracowanych przez komisje i zespoły synodalne;
- opracowanie programu sesji plenarnych;
- nadzorowanie redakcji dokumentów końcowych synodu.III. Sekretarz Synodu
§ 4. Sekretarz komisji głównej jest jednocześnie sekretarzem generalnym synodu. Do jego zadań należy:
- merytoryczne i formalne wspieranie biskupa lub jego delegata w przewodniczeniu posiedzeniom komisji głównej;
- przewodniczenie pracom sekretariatu synodu;
- koordynacja działań promocyjnych.IV. Sekretariat Synodu


§ 5. Dokumentacja prac synodu przechowywana jest w jego sekretariacie. Do zadań sekretariatu synodu należy:
- organizacja współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w ramach synodu, a w szczególności dbanie o wewnętrzny obieg dokumen-tów;
- wspieranie prac komisji głównej i innych ciał synodalnych poprzez:
* sporządzanie protokołów posiedzeń komisji głównej i sesji plenarnych oraz wsparcie protokołowania posiedzeń komisji synodalnych;
* prowadzenie korespondencji komisji głównej;
* podejmowanie innych zadań w porozumieniu z przewodniczącymi komisji;
* gromadzenie i przechowywanie akt oraz dokumentacji prac synodu (we współpracy z archiwum diecezjalnym);
* gromadzenie i udostępnianie stosownym podmiotom materiałów nadsyłanych do synodu.


§ 6. W ramach sekretariatu synodu działa rzecznik synodu, którego zadaniem jest:
- animacja i koordynacja działań informacyjnych, a także promocyjnych związanych z pracami synodu;
- redagowanie oficjalnej strony internetowej synodu;
- przygotowywanie materiałów dla mediów;
- przygotowywanie materiałów do wykorzystania w duszpasterstwie diecezji.

§ 7. Sekretariat działa w sposób stały i nie jest ciałem kolegialnym synodu.V. Zespół logistyczny


§ 8. Członkami tego zespołu są powołani dekretem biskupa elbląskiego: delegat ds. liturgii, proboszcz parafii katedralnej oraz dyrektor administracyjny seminarium duchownego.

§ 9. Obowiązkiem zespołu logistycznego jest zapewnienie członkom synodu odpowiednich warunków pracy, a w szczególności organizacja wydarzeń publicznych, odbywających się w ramach synodu wraz z zapewnieniem odpowiednich pomieszczeń i ich wyposażenia.

§ 10. Za kształt i przebieg celebracji synodalnych odpowiada delegat biskupa elbląskiego ds. liturgii, który działa w porozumieniu z sekretariatem synodu.VI. Komisje i zespoły synodalne


§ 11. Przewodniczących komisji i zespołów powołuje biskup elbląski. Do ich zadań należy:
- zwoływanie posiedzeń i określanie porządku obrad; - prowadzenie obrad, zarządzanie głosowania i troska o dochodzenie do jednomyślności w podejmowaniu decyzji;
- nadzorowanie, we współpracy z sekretariatem synodu, dokumentacji prac komisji;
- zlecanie i nadzorowanie zadań powierzonych członkom komisji lub konsultorom;
- reprezentowanie komisji lub zespołu wobec innych ciał synodu.

§ 12. Sekretarza komisji lub zespołu, na wniosek przewodniczącego, zatwierdza biskup elbląski. Do zadań sekretarza należy:
- przygotowanie materiałów potrzebnych do prac komisji, troska o odpowiednie wyposażenie miejsca obrad i inne kwestie związane z zapleczem logistycznym
; - sporządzanie protokołów posiedzeń oraz innej dokumentacji prac;
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem sekretariatu synodu;
- przekazywanie informacji o zwołaniu posiedzenia komisji lub zespołu członkom i zaproszonym osobom oraz sekretariatowi synodu.

§ 13. Członków komisji i zespołów powołuje i zatwierdza na wniosek przewodniczących danego ciała synodalnego, biskup elbląski.

§ 14. Członkami struktur kolegialnych synodu mogą być tylko wierni posiadający stałe za mieszkanie na terenie diecezji elbląskiej (por. kan. 102 §§ 1 i 3 KPK).

§ 15. W podejmowaniu decyzji przez komisje i zespoły należy dążyć do jednomyślności. W razie niemożności jej osiągnięcia, decyzje podejmowane są w drodze głosowań jawnych, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego. Głosowanie zarządza przewodniczący.

§ 16. Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie członkowie komisji lub zespołów.

§ 17. Osoby nie będące członkami komisji lub zespołów mogą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym, po pisemnym zaproszeniu ich przez przewodniczącego komisji lub zespołu. Forma pisemna nie obowiązuje w odniesieniu do członków komisji głównej.

§ 18. Członkowie komisji głównej mogą bez żadnych ograniczeń uczestniczyć w posiedzeniach każdej z komisji synodalnych. Powinni jednak przedtem poinformować o tym przewodniczącego komisji.

§ 19. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia komisji lub zespołu, który podpisuje przewodniczący. Zatwierdzanie protokołu odbywa się na kolejnym posiedzeniu komisji lub zespołu.

§ 20. Do zadań komisji synodalnych należy:
- analiza zagadnień będących w zakresie kompetencji komisji z uwzględnieniem:
* aktualnej sytuacji duszpasterskiej w diecezji (szanse, zagrożenia, zasoby, dobre prak
tyki); * obecnie obowiązujących przepisów prawa, zwyczajów i praktyk w diec
ezji; - realizacja tego zadania ma dokonywać się przez:
* przygotowanie szczegółowej ankiety, skierowanej do zespołów synodalnych (lub innych podmiotów zaaprobowanych przez komisję g
łówną); * konsultacje ze specjalistami z danej dziedziny (konsultorzy komis
ji); * ocena obecnej sytuacji w świetle nauczania Kości
oła; * formułowanie propozycji nowych rozwiązań w zakresie prawodawstwa partykularnego, zwyczajów i prak
tyk; - redagowanie materiałów dla parafialnych zespołów synodalnych:
* wstępnych ustaleń (przeznaczonych do dalszej konsultacji) i końcowych (przeznaczonych do prac plenarnych synodu)
; * zleconych przez komisję główną części dokumentów końcowych synodu.

§ 21. Posiedzenia komisji synodalnych odbywają zgodnie z kalendarzem prac synodalnych, wyznaczonym przez komisję główną.

§ 22. Dokumentacja prac komisji synodalnych jest przechowywana przez sekretariat synodu. Materiały wytworzone przez komisje i zespoły należy przekazywać do sekretariatu synodu po ich sporządzeniu.VII. Parafialne zespoły synodalne


§ 23. Księża proboszczowie lub administratorzy powołują parafialny zespół synodalny, któremu przewodniczą z urzędu. Na wniosek proboszczów komisja główna może zezwolić na połączenie kilku parafialnych zespołów w jeden wspólny, dla więcej niż jednej parafii.

§ 24. Uczestnikami parafialnych zespołów synodalnych są:
- członkowie parafialnych rad duszpasterskich;
- katecheci świeccy związani duszpastersko z parafią;
- nadzwyczajni szafarze Komunii świętej i dorośli lektorzy słowa Bożego;
- liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie parafii, jeśli nie są już reprezentowani w ramach parafialnej rady duszpasterskiej.

§ 25. Na pierwszym spotkaniu członkowie zespołu synodalnego wybierają wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący zespołu przekazuje do sekretariatu synodu informację o powołaniu zespołu wraz z listą jego członków oraz danymi kontaktowymi sekretarza (e-mail i nr telefonu).

§ 26. Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny odbywać się regularnie, zgodnie z kalendarzem prac synodalnych i obejmować: część modlitewną oraz informacyjną o stanie prac synodu, a także właściwe obrady nad zagadnieniami przekazanymi przez sekretariat synodu.

§ 27. Sekretarz parafialnego zespołu synodalnego sporządza protokół z posiedzenia i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego przekazuje go do sekretariatu synodu w ciągu 30 dni po posiedzeniu.

§ 28. Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych są:
- refleksja nad zagadnieniami wskazanymi przez sekretariat synodu;
- charakterystyka sytuacji religijnej w parafii;
- formułowanie wniosków odnoszących się do odnowy życia religijnego;
- informowanie o pracach synodu w parafii (np. w biuletynie parafialnym);
- modlitwa za Kościół lokalny i synod.

§ 29. W przypadku dużej ilości członków, zespół może obradować w kilku mniejszych grupach. Decyzja o takim trybie pracy oraz odpowiedzialność za podział i koordynację grup spoczywa na przewodniczącym.VIII. Młodzieżowe zespoły synodalne


§ 30. W parafiach mogą powstawać młodzieżowe zespoły synodalne.

§ 31. Decyzję o powstaniu młodzieżowego zespołu synodalnego podejmuje proboszcz (odpowiednio - proboszczowie dla zespołów międzyparafialnych i dziekan dla dekanalnych) na wniosek parafialnego lub dekanalnego duszpasterza młodzieży.

§ 32. Zadania i sposób funkcjonowania młodzieżowych zespołów synodalnych określają przepisy regulujące działalność parafialnych zespołów synodalnych.IX. Inne zespoły synodalne


§ 33. Zespoły synodalne mogą powstawać poza strukturami parafialnymi, np. w ramach organizacji i stowarzyszeń katolickich, ruchów i wspólnot modlitewnych oraz duszpasterstwa specjalistycznego. Decyzję o powstaniu zespołu podejmuje komisja główna na pisemny wniosek lidera danego środowiska. Wniosek ten powinien zawierać:
- uzasadnienie potrzeby powstania zespołu;
- listę proponowanych członków i wskazanie kandydatów na przewodniczącego zespołu;
- opinię duszpasterza (moderator, asystent kościelny, duszpasterz danego środowiska), dotyczącą kandydatów typowanych na przewodniczącego zespołu.


§ 34. Przewodniczącego zespołu, o którym mowa w § 33 wyznacza biskup elbląski.

§ 35. Zadania i sposób funkcjonowania zespołów, o których mowa w § 33 określają przepisy dotyczące parafialnych zespołów synodal-nych.X. Sesje plenarne


§ 36. Sesje plenarne synodu odbywają się według własnego regulaminu.C. Postanowienia końcowe


§ 37. Niniejszy regulamin, podpisany i opublikowany 21. czerwca, wszedł w życie dnia 24. czerwca 2016 roku. W związku z naniesionymi poprawkami zatwierdzam II wersję regulaminu jako obowiązującą.Elbląg, dnia 29 czerwca 2016 r.ks. Zdzisław Bieg
kanclerz kurii
+ Jacek Jezierski
biskup elbląski

... powrót