APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi

       Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym jednym dniu tygodnia.
       Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.
       Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.


Przykładowy blankiet Margaretki
Początki Apostolatu

       Apostolat Margaretka (fr. „Le Mouvement des Marguerites”, ang. „The Daisy Movement”) został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.
       Jako logo ruchu wybrana została margaretka czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę i posiada głęboką symbolikę. Margaretka jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana, każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, natomiast na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda osoba w jednym wybranym dniu tygodnia.
       Do rozwoju tego ruchu przyczynili się franciszkanie z medjugorskiej parafii. Ich świadectwo o mocy i znaczeniu tej modlitwy, wobec przybywających do Medjugoria pielgrzymów, pomogło w szybszym rozszerzenie się tej formy modlitwy na cały świat.


       Apostolat Margaretka, za zgodą diecezjalnych ordynariuszy istnieje w wielu krajach świata. W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. Księżą Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusława Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.
       Początkowo zobowiązanie modlitewne obejmowało modlitwę „O Jezu Boski Pasterzu…” za kapłanów i Koronkę Medziugorską, zwaną też Koronką Pokoju.
       Koronka Medziugorska: 1x Wierzę w Boga, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu jest starą chorwacką modlitwą.
       Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorje jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów – swoich drogich synów, duchową ochroną.Zaleca się, aby:
– trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi,
– trzy następne o pokonanie szatana,
– zaś siódmą trójkę za triumf Niepokalanego Serca Maryi
      Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego (1. Mądrości, 2. Rozumu, 3. Umiejętności, 4. Rady, 5. Męstwa, 6. Pobożności, 7. Bojaźni Bożej), gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego.
       Dziś istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Louise Ward (założycielka) stwierdziła: „Każdy ‘płatek’ może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób.  Zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Szanując wytworzoną przez lata praktykę, proponujemy modlitwę „O Jezu Boski Pasterzu…” oraz (według ustalenia przez grupę): dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę. Statut Elbląskiej Diecezji (dekret z dnia10 VIII 2015r.) dopuszcza również koronkę do Matki Bożej lub jedną tajemnicę różańcową.
       Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, posługując się formułą:
Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za ks. …… (imię i nazwisko). Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.


Wręczenie Margaretki kapłanowi
       Grupa 7 osób tworząca Margaretkę winna skontaktować się z kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Można uczynić to w formie uroczystej lub zwyczajnie rozpocząć modlitwę ofiarowując kapłanowi wypełniony blankiet. Przyjęciu Margaretki warto nadać uroczystą formę, ponieważ wydarzenie to integruje i mobilizuje grupę do gorliwej modlitwy, jest też świadectwem dla wielu osób. Ponadto jest wyrazem wdzięczności ze strony kapłana wobec modlących się za niego osób. Optymalną sytuacją jest, gdy kapłan sprawuje w intencji nowo powstałej Margaretki Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie modlitwy


Uwagi szczegółowe:
 • Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.
 • Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka. Według Louise Ward jest podobnie jak w przyrodzie, gdy znika serce kwiatu, płatki spadają na ziemię i nie ma już Margaretki. Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić, to bardzo dobrze, jednak czyni to nie na zasadzie obowiązku, lecz dobrowolności.
 • Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą, wierzymy przecież w tajemnicę świętych obcowania, jednakże można to uczynić.
 • W Diecezji Elbląskiej, dzięki nominacji JE Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego,
 • opiekunami Apostolatu Margaretka są:
  - Ks. Piotr Bryk 
  - Ks. Ryszard Półtorak,


         MARGARETKA to wspaniale dzieło Boże, które jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów. W naszej parafii św. Antoniego oraz św. Rozalii w Suszu, pierwsze Margaretki powstały już w roku 2011 r. Dziś mamy ich 18, pełnych parafian z Susza, nie licząc 5, które powstały podczas pielgrzymek, czy rekolekcji, poza Suszem. Ale potrzeba ich jak najwięcej! Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb jaki mogą od nas otrzymać – naszą nieustającą modlitwę! Przyłączmy się do tego wspaniałego dzieła Bożego!
         Wszystkich chętnych do podjęcia wieczystej modlitwy za kapłanów i stworzenia w ich intencji licznych „modlitewnych kwiatów” (Margaretek) – zapraszamy! Zgłoszenia można kierować do animatorki Haliny Sąsiadek.
         Ewangelia mówi: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (…) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21)
  „Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” Jr 3,15


  Modlitwa o uświęcenie kapłanów
  Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze.       Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła. Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna. Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen.


  MARGARETKI PARAFIAN Z SUSZU MODLĄCY SIĘ ZA KAPŁANÓW:
  1. ks. MAREK PIEDZIEWICZ - 13 stycznia 2013 r.
  ND. AGNIESZKA RUPIŃSKA, PN. MONIKA JAWORSKA, WT. ELŻBIETA MARCINIAK, ŚR. TERESA KLEINA, CZ. MARTA MARCJAŃSKA, PT. EWELINA GÓRNA, SB. EMILIA BLUJ- KOŁAKOWSKA

  2. ks. MAREK PIEDZIEWICZ - 12 czerwca 2011 r.
  ND. BOGUSŁAW MAZUREWICZ, PN. EUGENIA LASKOWSKA, WT.TERESA DĄBROWSKA, ŚR. ELŻBIETA JANKOWSKA, CZ. WANDA MELLER, PT. HELENA MULARCZYK, SB. SYLWIA LINOWSKA

  3. ks. DARIUSZ KUŁAKOWSKI - 22 października 2013 r.
  ND. SYLWIA LINOWSKA, PN. MARIA WŁODARSKA, WT. BEATA BRZOZOWSKA, ŚR. TERESA KLEINA, CZ. HELENA MULARCZYK, PT. MARIOLA CIEŚLAK, SB. MONIKA OKRASZEWSKA

  4. ks. DARIUSZ KUŁAKOWSKI - 22 listopada 2015 r.
  ND. JÓZEFA KALIŚ, PN. EUGENIA TRACZYK, WT. HALINA SĄSIADEK, ŚR. WANDA ROGALA, CZ.ROMANA ZIMON, PT. HALINA SĘKOWSKA, SB. DANUTA WIESE

  5. ks. KRZYSZTOF SĘKUŁA - 30 grudnia 2012 r.
  ND. EMILIA BLUJ- KOŁAKOWSKA, PN. MARIOLA CIEŚLAK, WT. MONIKA OKRASZEWSKA, ŚR. WOJCIECH LINOWSKI, CZ. KAROL KALIŚ, PT. ROMAN BACZEWSKI, SB. ADAM WOJCIECHOWSKI

  6. ks. JAROSŁAW JANOWICZ - 12 czerwca 2011 r.
  ND. DANUTA WIESE, PN. HALINA SĄSIADEK, WT. TERESA DĄBROWSKA, ŚR. ELŻBIETA JANKOWSKA, CZ. HANNA MĄCZYŃSKA, PT. HALINA SIŁAKOWSKA, SB. EUGENIA LASKOWSKA

  7. ks. PIOTR PAWEŁ KOŁODZIEJ - 30 grudnia 2012 r.
  ND. EWELINA GÓRNA, PN. MONIKA JAWORSKA, WT. JOANNA RADZICKA, ŚR. ELŻBIETA NIEMKIEWICZ, CZ. GRAŻYNA TULIŃSKA, PT. KATARZYNA SMUŁKOWSKA, SB. PIOTR SMUŁKOWSKI

  8. ks. MIECZYSŁAW ADAMCZYK - 6 stycznia 2013 r.
  ND. MARIOLA KOSTRZEWSKA, PN. JOLANTA GORGOL, WT. TERESA KIEWLAK NETTER, ŚR. TERESA ZOMROWSKA, CZ. EWA JANCZEWSKA, PT. EMILIA BLUJ-KOŁAKOWSKA, SB. EWELINA GÓRNA

  9. o. EDWARD OSIECKI (WERBISTA) - 8 lipca 2013 r.
  ND. ELŻBIETA NIEMKIEWICZ, PN. WANDA ROGALA, WT. MARIOLA CIEŚLAK, ŚR. TERESA ŚWIERGOLSKA, CZ. ROMAN BACZEWSKI, PT. MIROSŁAWA ORACKA, SB. WŁADYSŁAWA WOCIÓR

  10. ks. SYLWESTER NOWOKRZEWSKI - 7 kwietnia 2014 r.
  ND. WERONIKA LENDZION, PN. EWELINA GÓRNA, WT. ELŻBIETA NIEMKIEWICZ, ŚR. MONIKA JAWORSKA, CZ. EMILIA BLUJ-KOŁAKOWSKA, PT. ELŻBIETA ŻORNACIUK LICA, SB. BARBARA KLEIST

  11. o. ALOJZY SZCZEPONEK (WERBISTA)
  ND. SYLWIA LINOWSKA, PN. DANUTA WIESE, WT. MONIKA OKRASZEWSKA, ŚR. MARIOLA CIEŚLAK, CZ. WANDA ROGALA, PT. HALINA SĄSIADEK, SB. MAREK SĄSIADEK

  12. ks. ZBIGNIEW KAŹMIERCZAK - 16 listopada 2015 r.
  Nd. TERESA DĄBROWSKA, Pn. TERESA PRZYGÓDZKA, Wt. GENOWEFA TRACZYK, Śr. MARIA WŁODARSKA, Czw. ELŻBIETA MARCINIAK, Pt. ELŻBIETA JANKOWSKA, Sb. JADWIGA STASIŃSKA

  13. ks. ADAM INSADOWSKI - 31 maja 2016 r.
  ND. HALINA SĄSIADEK, PN. TERESA PRZYGÓDZKA, WT. TERESA DĄBROWSKA, ŚR. ROMUALDA ZIMON, CZ. HALINA SĘKOWSKA, PT. DANUTA WIESE, SB. HELENA MULARCZYK

  14. ks. ADAM INSADOWSKI - 31 maja 2016 r.
  ND. JADWIGA STASIŃSKA, PN. ELŻBIETA MARCINIAK, WT. DANUTA ŚWIST-PIOTROWSKA, ŚR. STEFAN BODNAR, CZ. MAŁGORZATA BODNAR, PT. ---, SB. AGATA DUDZICZ

  15. ks. ADAM INSADOWSKI - 31 maja 2016 r.
  ND. BARBARA ADAMECZEK, PN. ELŻBIETA NIEMKIEWICZ , WT. JANINA CHUDEREWICZ, ŚR. HALINA BRUZDA, CZ. DOROTA CAP, PT. REGINA SZPINDLER, SB. EDYTA ROMANOWSKA

  16. ks. MARCIN RUSIECKI - 14 września 2014 r.
  ND.GENOWEFA TRACZYK, PN. TERESA DĄBROWSKA, WT. MARIOLA CIEŚLAK, ŚR. ELŻBIETA MARCINIAK, CZ. ROMUALDA ZIMON, PT. TERESA ŚWIERGOLSKA, SB. TERESA PRZYGÓDZKA

  17.ks. RYSZARD MILEWSKI - 29 czerwca 2017 r.
  ND. HELENA MULARCZYK, PN. DANUTA ŚWIST-PIOTROWSKA, WT. ALINA KITEWSKA, ŚR. HALINA SĘKOWSKA, CZ. DANUTA WIESE, PT. WANDA MELLER, SB. GŁADCZENKO MARIA

  18. o. SŁAWOMIR WÓJCIK - 29 czerwca 2017 r.
  ND. BARBARA KAWICKA, PN. JADWIGA STASIŃSKA, WT. ELŻBIETA NIEMKIEWICZ, ŚR. GENOWEFA TRACZYK, CZW. TERESA ŚWIERGOLSKA, PT. ELŻBIETA MARCINIAK, SB. AGNIESZKA RUPIŃSKA

  19. ks. KAROL DETMER - 21 listopada 2016 r.
  ND. TOMASZ CAP, PN. JANINA CHUDEREWICZ, WT. EDYTA ROMANOWSKA, ŚR.DOROTA CAP, CZ. HALINA BRUZDA, PT. GENOWEFA KUCHARSKA, SB. WANDA MASNA

  20. ks. RYSZARD DĘBSKI - 10 stycznia 2010 r.
  ND. BARBARA NOWAKOWSKA, PN. JADWIGA KAWKA, WT. IRENA KLIM, ŚR. IRENA KLIMEK, CZW. MAŁGORZATA KACZYŃSKA, PT. ZOFIA NOWAK SB. STEFANIA DZIK

  21. PAPIEŻ BENEDYKT XVI - 3 maja 2012 r.
  SB. HALINA SĄSIADEK

  22. ks. JAN PAWEŁ BAGDZIŃSKI - 30 maja 2010 r.
  ŚR. HALINA SĄSIADEK

  23. ks. ZDZISŁAW JOWIAŁA - 15 września 2012 r.
  CZ. HALINA SĄSIADEK

  24. ks. JAROSŁAW ZARADZKI - 7 października 2012 r.
  Śr. DANUTA WIESE

  25. ks. ZENON MARKIELANIS
  DANUTA WIESE