Parafialna Rada DuszpasterskaStatut Rady Parafialnej Parafii św. Antoniego w Suszu


I. Postanowienia ogólne

§ 1. Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

§ 2. Rada Parafialna jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

§ 3. Proboszcz parafii św. Antoniego w Suszu powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

§ 4. Powołanemu organowi nadaje się nazwę - "RADA PARAFIALNA PARAFII ŚW. ANTONIEGO W SUSZU"II. Cele i zadania Rady Parafialnej

§ 5. Głównym celem Rady Parafialnej jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego w parafii. Cel ten jest realizowany przez:

§ 6. Do kompetencji Rady Parafialnej nie należą sprawy z dziedziny wiary i moralności, jak również jakikolwiek wpływ na obsadę urzędów duszpasterskich w parafii.

§ 7. Rada Parafialna posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą wiążące decyzje, jednak proboszcz winien wziąć pod uwagę formułowane przez nią wnioski.III. Skład Rady Parafialnej i sposób powoływania członków

§ 8. Członkiem Rady Parafialnej może być wierny mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

§ 9. W skład Rady Parafialnej wchodzą trzy grupy wiernych:

Liczba członków pochodzących z wyboru powinna stanowić nie mniej niż połowę członków całej Rady.

§ 10. Z urzędu wchodzą:

§ 11. Liczba wyłonionych w wyborach członków Rady Parafialnej winna wynieść 8, z zachowaniem przepisu § 10.

§ 12. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.

§ 13. Na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich mszy niedzielnych, proboszcz informuje o możliwości zgłaszania wybieralnych kandydatów na członków Rady Parafialnej. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian.

§ 14. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz - wedle roztropnej oceny - może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli:

§ 15. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana z ambony i wywieszona na tablicy ogłoszeń. W tę samą niedzielę należy przygotować stosowną liczbę kart do głosowania (zaleca się opatrzyć karty pieczęcią parafialną).

§ 16. Parafia została podzielona na 5 okręgów wyborczych; dwa jednomandatowe i trzy dwumandatowe:

§ 17. Wybory przeprowadza się w niedzielę.

§ 18. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata z każdego okręgu. Może zatem oddać pięć głosów - po jednym z każdego okręgu. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.

§ 19. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób, wyznaczonych przez proboszcza.IV. Kadencja i zmiany składu w czasie jej trwania

§ 20. Członkowie Rady Parafialnej są powoływani na okres 4 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.

§ 21. Uprawnienia Rady Parafialnej wygasają w momencie zmiany proboszcza.

§ 22. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach Rady Parafialnej. W uzasadnionych przypadkach (zob. § 8) mogą też być wykluczeni przez proboszcza.

§ 23. W przypadkach wymienionych w uprzednim paragrafie, jak też w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka Rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:V. Funkcjonowanie Rady Parafialnej

§ 24. Zwyczajne zebrania Rady Parafialnej winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach parafialnych. Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.

§ 25. Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz Rady Parafialnej i protokolant, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej.

§ 26. Uchwały Rady Parafialnej zapadają zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie przynajmniej 50% wszystkich członków.

§ 27. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza - przewodniczącego Rady Parafialnej - nie mają mocy.

§ 28. Podjęte uchwały mają charakter doradczy wobec dalszych działań proboszcza (zob. § 7).

§ 29. Posiedzenia Rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz winien poinformować parafian.

§ 30. Udział w radzie parafialnej jest honorową pracą społeczną.


... powrót