Żywy Różaniec


INTENCJE Różańcowe


PAPIESKIE INTENCJE
OGÓLNE
PAPIESKIE INTENCJE
MISYJNE
INTENCJE LOKALNE -
PARAFIALNE
Styczeń. Aby Kościół usilniej dążył do pełnej, widzialnej jedności, ukazując w ten sposób coraz lepiej swoje oblicze wspólnoty miłości, która odzwierciedla jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Luty. Aby nie odsuwano na margines społeczeństwa ludzi upośledzonych psychicznie, lecz szanowano ich i z miłością pomagano im żyć godnie w ich sytuacji fizycznej i społecznej.
Marzec. Aby wszyscy zrozumieli, jak ważne jest przebaczenie i pojednanie między ludźmi i narodami, a Kościół swym świadectwem głosił miłość Chrystusa, który jest źródłem nowej ludzkości.
Kwiecień. Aby chrześcijanie, również w trudnych i złożonych sytuacjach współczesnego społeczeństwa, niestrudzenie głosili swoim życiem, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju.
Maj. Aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystywali literaturę, sztukę i środki przekazu, sprzyjając rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości osoby.
Czerwiec. Aby każdy chrześcijanin zacieśniał głęboką, osobistą przyjaźń z Chrystusem i dzięki temu mógł przekazywać każdemu napotkanemu człowiekowi moc Jego miłości.
Lipiec. Aby wzrastała liczba wolontariuszy, gotowych wielkodusznie i z oddaniem służyć wspólnocie chrześcijańskiej.
Sierpień. Aby rodzina ludzka potrafiła szanować Boży zamysł względem świata i stawała się coraz bardziej świadoma tego, że stworzenie jest dla nas wielkim darem Bożym.
Wrzesień. Aby ci, którzy z powodu wojen czy panowania opresyjnych reżimów są zmuszeni do opuszczenia domu i ojczyzny, znaleźli u chrześcijan pomoc w obronie i zabezpieczeniu swoich praw.
Październik. Aby Synod Biskupów pomógł duszpasterzom i teologom, katechetom i animatorom, pełniącym posługę słowa Bożego, odważnie przekazywać prawdy wiary w jedności z całym Kościołem.
Listopad. Aby świadectwo miłości, złożone przez świętych, umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć.
Grudzień. Aby wobec coraz bardziej szerzącej się kultury przemocy i śmierci Kościół odważnie krzewił kulturę życia poprzez swoją działalność apostolską i misyjną.
Styczeń. Aby Kościół w Afryce, przygotowujący się do swojego II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, nieustannie był znakiem i narzędziem pojednania i sprawiedliwości na tym kontynencie, wciąż nękanym przez wojny, wyzysk i ubóstwo.
Luty. Aby instytuty życia konsekrowanego, przeżywające wielki rozkwit w krajach misyjnych, odkrywały na nowo swój wymiar misyjny i wierne radykalnemu wyborowi życia według rad ewangelicznych, wielkodusznie dawały świadectwo o Chrystusie i głosiły Go aż po krańce ziemi..
Marzec. Aby chrześcijanie, którzy w tak wielu regionach świata cierpią różnego rodzaju prześladowania z powodu wierności Ewangelii, wsparci mocą Ducha Świętego, nadal odważnie i otwarcie dawali świadectwo o słowie Bożym.
Kwiecień. Aby przyszli kapłani młodych Kościołów byli coraz lepiej przygotowani w wymiarze kulturowym i duchowym do ewangelizacji swoich narodów i całego świata.
Maj. Aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Królowa Apostołów, która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, również i dziś prowadziła z matczyną miłością misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie.
Czerwiec. Aby Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu w Kanadzie bardziej uświadomił, że Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem ewangelizacji.
Lipiec. Aby Światowy Dzień Młodzieży w Sydney w Australii rozpalił w młodych ludziach płomień Bożej miłości, aby stali się oni siewcami nadziei na nową ludzkość.
Sierpień. Aby cały Lud Boży był zachęcany do odpowiedzi na powszechne powołanie do świętości i do misji, z uważnym rozeznaniem charyzmatów i troską o stałą formację duchową i kulturową.
Wrzesień. Aby każda rodzina chrześcijańska, dochowując wierności sakramentowi małżeństwa, pielęgnowała wartości miłości i komunii jako mała wspólnota ewangelizacyjna, otwarta i wrażliwa na materialne i duchowe potrzeby braci.
Październik. Aby w tym miesiącu poświęconym misjom, dzięki działalności i animacji Papieskich Dzieł Misyjnych i innych organizacji, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie uświadomiły sobie potrzebę uczestniczenia w powszechnej misji Kościoła przez modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc.
Listopad. Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji dzięki kontemplacji oblicza Chrystusa potrafiły znaleźć jak najlepsze sposoby głoszenia Go mieszkańcom tego rozległego kontynentu o bogatym dorobku kultury i dawnych formach duchowości, przy zachowaniu pełnej wierności Ewangelii.
Grudzień. Aby chrześcijanie, zwłaszcza w krajach misyjnych, swoimi braterskimi czynami pokazywali, że Dzieciątko narodzone w grocie betlejemskiej jest świetlaną Nadzieją świata.
Styczeń. O zdroje łask płynące z adoracji Najświętszego Sakramentu i szybkie ukończenie kaplicy adoracji.
Luty. O błogosławione owoce rekolekcji wielkopostnych.
Marzec. Za Kapłanów, naszej parafii, aby cud wieczernika wypełniał ich życie i był siłą w codziennej pracy duszpasterskiej
Kwiecień. Abyśmy w środowiskach wrogo nastawionych do Kościoła mieli odwagę stawania w obronie wiary.
Maj. Za tych, którzy przystępują do sakramentów świętych, aby stanowiły umocnienie i pogłębienie wiary.
Czerwiec. Za ludzi, którzy opuścili nasze miasto, żeby nie zagubili drogi, jaką jest Jezus Chrystus.
Lipiec. Za podróżujących i przemierzających szlaki wakacyjne, by dążąc do celu nie zapomnieli o swojej wierze i praktykach religijnych
Sierpień. O powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.
Wrzesień. W intencji odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, o dobry przykład i bogactwo życia wiarą.
Październik. Za tych, którzy mają lekceważący stosunek do modlitwy różańcowej, żeby jak najprędzej zrozumieli jej potęgę.
Listopad. Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, za spoczywających na naszym cmentarzu, O Miłosierdzie Boże, dla tych, którzy zginęli w wypadkach
Grudzień. Za ubogich, aby dzięki czynnej pomocy bliźnich doznali pociechy.