Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi

Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.

 

 

Początki Apostolatu

Apostolat Margaretka (fr. "Le Mouvement des Marguerites", ang. "The Daisy Movement") został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest "duchową adopcją kapłana w modlitwie".

Jako logo ruchu wybrana została margaretka czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę i posiada głęboką symbolikę. Margaretka jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana, każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, natomiast na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda osoba w jednym wybranym dniu tygodnia.

Do rozwoju tego ruchu przyczynili się franciszkanie z medjugorskiej parafii. Ich świadectwo o mocy i znaczeniu tej modlitwy, wobec przybywających do Medjugoria pielgrzymów, pomogło w szybszym rozszerzenie się tej formy modlitwy na cały świat.

Apostolat Margaretka, za zgodą diecezjalnych ordynariuszy istnieje w wielu krajach świata. W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. Księżą Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusława Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów "Margaretka".

Początkowo zobowiązanie modlitewne obejmowało modlitwę "O Jezu Boski Pasterzu" – za kapłanów i Koronkę Medziugorską, zwaną też Koronką Pokoju.

Koronka Medziugorska: 1x Wierzę w Boga, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu jest starą chorwacką modlitwą.

Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorje jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów – swoich drogich synów, duchową ochroną.

 

 

Zaleca się, aby:

  • trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi,
  • trzy następne o pokonanie szatana,
  • zaś siódmą trójkę za triumf Niepokalanego Serca Maryi

 

Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego (1. Mądrości, 2. Rozumu, 3. Umiejętności, 4. Rady, 5. Męstwa, 6. Pobożności, 7. Bojaźni Bożej), gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego.

Dziś istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Louise Ward (założycielka) stwierdziła: "Każdy płatek" może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób.  Zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Szanując wytworzoną przez lata praktykę, proponujemy modlitwę "O Jezu Boski Pasterzu" oraz (według ustalenia przez grupę): dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę. Statut Elbląskiej Diecezji (dekret z dnia10 VIII 2015 r.) dopuszcza również koronkę do Matki Bożej lub jedną tajemnicę różańcową.

 

Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, posługując się formułą:

Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za ks. ...  (imię i nazwisko). Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.

 

Wręczenie Margaretki kapłanowi

Grupa 7 osób tworząca Margaretkę winna skontaktować się z kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Można uczynić to w formie uroczystej lub zwyczajnie rozpocząć modlitwę ofiarowując kapłanowi wypełniony blankiet. Przyjęciu Margaretki warto nadać uroczystą formę, ponieważ wydarzenie to integruje i mobilizuje grupę do gorliwej modlitwy, jest też świadectwem dla wielu osób. Ponadto jest wyrazem wdzięczności ze strony kapłana wobec modlących się za niego osób. Optymalną sytuacją jest, gdy kapłan sprawuje w intencji nowo powstałej Margaretki Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie modlitwy

 

Uwagi szczegółowe:

  • Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.
  • Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka. Według Louise Ward jest podobnie jak w przyrodzie, gdy znika serce kwiatu, płatki spadają na ziemię i nie ma już Margaretki. Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić, to bardzo dobrze, jednak czyni to nie na zasadzie obowiązku, lecz dobrowolności.
  • Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą, wierzymy przecież w tajemnicę świętych obcowania, jednakże można to uczynić.

 

W Diecezji Elbląskiej, dzięki nominacji JE Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego, opiekunami Apostolatu Margaretka są:

  • Ks. Piotr Bryk
  • Ks. Ryszard Półtorak

 

 

MARGARETKA to wspaniale dzieło Boże, które jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów. W naszej parafii św. Antoniego oraz św. Rozalii w Suszu, pierwsze Margaretki powstały już w roku 2011 r. Dziś mamy ich 20, pełnych parafian z Susza, nie licząc 5, które powstały podczas pielgrzymek, czy rekolekcji, poza Suszem. Ale potrzeba ich jak najwięcej! Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb jaki mogą od nas otrzymać – naszą nieustającą modlitwę! Przyłączmy się do tego wspaniałego dzieła Bożego!

Wszystkich chętnych do podjęcia wieczystej modlitwy za kapłanów i stworzenia w ich intencji licznych "modlitewnych kwiatów" (Margaretek) – zapraszamy!

Zgłoszenia można kierować do animatorki Haliny Sąsiadek.

 

Ewangelia mówi: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (...) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" (Mt 6, 19-21)

"Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie" Jr 3,15

 

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze. Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła. Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna. Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen.

 

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w piątki w godz. 7.30-16.30