belka polski lad

Susz, dnia 11.06.2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania Wymiana pokrycia dachowego
oraz inne prace konstrukcyjne wieży kościoła pw. św. Antoniego w Suszu

dofinansowanego ze środków Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków realizowanego
w ramach Polskiego Ładu.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła
14-240 Susz, Kościelna 6
NIP 5811601279, REGON 170371210

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kościół parafialny p.w. św. Antoniego w Suszu znajduje się w Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ze względu na zły stan pokrycia dachowego wieży kościoła a także konstrukcji wieży, niezbędne są prace remontowe gotyckiego kościoła pw. Św. Antoniego w Padwy. Celem prac remontowych jest przede wszystkim zatrzymanie procesów niszczących i usunięcie skutków zniszczeń, zabezpieczenie obiektu zabytkowego oraz wierna rekonstrukcja brakujących elementów bądź takich, których stan zachowania nie pozwalał na ich pozostawienie. Do najbardziej koniecznych do wykonania prac zalicza się wymianę pokrycia dachowego wieży oraz prace konstrukcyjne wieży. W ramach wskazanych prac planuje się m.in. demontaż starego pokrycia (gont drewniany), montaż nowego gontu drewnianego na wieży, wykonanie nowej instalacji odgromowej. renowacja zwieńczenia wieży (Kuli, Chorągwi wraz z iglicą jeśli zaszłaby taka potrzeba) oraz montaż komunikacji na wieży (drabiny, podłogi, barierki) w celu bezpiecznego przemieszczania się wewnątrz wieży, wymiana elementów konstrukcyjnych wieży, zabezpieczenie przed dalszą korozją biologiczną elementów drewnianych konstrukcji wieży Kościoła. Zasadniczym celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej miejscowości Susz. Kościół jest jednym z najstarszych obiektów architektury sakralnej na terenie gminy. Remont obiektu jest istotny ze względu na pełnienie przez niego ważnej funkcji w rozwoju kultury na terenie gminy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) w zakresie usługi obejmującej projektowanie:

a) Wykonanie analizy i koncepcji potwierdzającej zaproponowany zakres prac, w zakresie możliwości zastosowania przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych planowanej wymiany pokrycia dachowego wieży oraz wymiany elementów konstrukcyjnych wieży.

b) Wykonanie map do celów projektowych obejmujących swym zakresem wszystkie obiekty i elementy planowane do wykonania remontu.

c) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny we wszystkich branżach) niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dla prac polegających na wymianie pokrycia dachowego wieży oraz wskazanymi w punkcie 1.2.PFU;

d) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego, dojście/dojazd do obiektu i inne elementy zagospodarowania wymagane przy obiektach użyteczności publicznej

e) Sporządzenie innych wymaganych przepisami uzgodnień, opracowań i załączników dla skompletowania i przedłożenia do urzędów, celem ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych;

f) Sporządzenie wniosku o wydanie pozwoleń na budowę dla planowanej inwestycji.

g) Wykonanie założonych robót budowlanych na podstawie opracowanej wcześniej i uzgodnionej z Inwestorem oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dokumentacji projektowej. Prace remontowe obiektu powinny być wykonane w standardzie i z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w punkcie 1.2. PFU.

h) Wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punkcie 1.2 PFU;

i) Sporządzenie kompletnych dokumentacji powykonawczych po zakończeniu prac (w tym m.in. inwentaryzacji powykonawczej, protokół z badań i pomiarów instalacji elektrycznej, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów użytych do wykonania prac, itp.).

j) Pozyskanie pozwoleń na użytkowanie dla obiektu zgodnie z wytycznymi i wskazaniami decyzji o pozwoleniu na budowę.

k) Uporządkowanie terenu po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, w tym także utylizacja powstałych w trakcie robót – odpadów.

2. w zakresie robót budowlanych:

a) wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego wieży oraz prace konstrukcyjne wieży, m.in. demontaż starego pokrycia (gont drewniany), montaż nowego gontu drewnianego na wieży, wykonanie nowej instalacji odgromowej, renowacja zwieńczenia wieży (Kuli, Chorągwi wraz z iglicą jeśli zaszłaby taka potrzeba) oraz montaż komunikacji na wieży (drabiny, podłogi, barierki), wymiana elementów konstrukcyjnych wieży, zabezpieczenie przed dalszą korozją biologiczną elementów drewnianych konstrukcji wieży Kościoła.

3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

45312310-3 – Ochrona odgromowa

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45260000-0 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym oraz wzorze umowy.

 

4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021poz. 2351 z późn. zm.).

5. Wykonawca, wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, wykona przedmiot postępowania z należytą starannością.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ustaleń zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wiedzą techniczną, dokumentacją oraz pozwoleniami konserwatorskimi i pozwoleniem na budowę.

7. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu prac, osób upoważnionych do przebywania na terenie realizacji zamówienia oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją usługi. Wykonawca będzie odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu postępowania za stan bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac.

8. Prace będą prowadzone w warunkach czynnego kościoła niewyłączonego także z ruchu turystycznego. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu postępowania i będzie zobowiązany do ich zagospodarowania, z wyłączeniem tych powstałych na skutek niezależnych działań Zamawiającego lub innych firm podwykonawczych działających na bezpośrednie zlecenia Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony środowiska.

9. Zamawiający określa minimalną długość gwarancji i rękojmi w zakresie przedmiotu zamówienia – minimum 3 lata od terminu odbioru końcowego prac.

10. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów, produktów. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić jedynie zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych w projekcie budowlanym wymagań Zamawiającego w stosunku do zamierzonego efektu konstrukcyjnego, technicznego, energetycznego, funkcjonalnego itp.

Przez -równoważne- rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do:

 • charakteru użytkowego (tożsamości funkcji)
 • parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)
 • parametrów bezpieczeństwa użytkowania

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

 

III. WIZJA LOKALNA

Wymaga się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia, warunkami tam panującymi. Wizja lokalna jest obligatoryjna.

W celu umówienia wizji lokalnej, należy kontaktować się z ks. Maciejem Rucińskim tel. 5'0'8''3'9'4''7'7'4

 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców.

2. Dopuszcza się możliwość wymiany podwykonawców w trakcie realizacji prac.

3. Należy niezwłocznie informować o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

4. W przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania ofertowego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania ofertowego.

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie - do 30.09.2025 r.

 

VII. WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia (weryfikowane na podstawie oświadczenia).Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy

2. Wykonawcę/podwykonawcę/ podmiot trzeci:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020r., poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 );
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. który należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) złoży odrębną ofertę.
 4. jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (weryfikowane na podstawie załącznika nr 2) poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent potwierdzi brak zaistniałych przesłanek do wykluczenia w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie tych warunków.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia". Warunek graniczny „spełnia".

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu,

2) Spełniają następujące warunki:

2.1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prace i roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia:

  1. co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu dachu na obiekcie wpisanym do właściwego rejestru obiektów zabytkowych lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku lub wpisanego do inwentarza muzeum.

Zamawiający dopuszcza korzystanie z zasobów podwykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunku.

Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację wykazanego doświadczenia w załączniku nr 4 wraz z poświadczeniami należytego wykonania wykazanego doświadczenia (protokół odbioru/referencje).

2.2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem na czas realizacji zamówienia:

  1. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

Zamawiający dopuszcza korzystanie z zasobów podwykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunku.

Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w załączniku nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ważne uprawnienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.2.Z treści dokumentu dotyczącego zakresu udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu musi wynikać, że zasoby podmiotu trzeciego udostępnione są Wykonawcy w stopniu niezbędnym tj. w zakresie gwarantującym należytą realizację zamówienia. Dokument ten winien określać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, przy czym niezależnie od charakteru stosunku powinien on być wystarczający dla faktycznego korzystania przez Wykonawcę z udostępnianego zasobu na etapie realizacji niniejszego zamówienia.

3.3.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres realizacji niniejszego zamówienia.

3.4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodziły wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa powyżej.

 

IX. WADIUM

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3.800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych zero groszy )

1. Wadium może być wniesione w następującej formie:

 • pieniądzu.

Przelewem na konto zamawiającego: 82 8320 0005 0000 4588 2000 0010 z dopiskiem: „Wymiana pokrycia dachowego oraz inne prace konstrukcyjne wieży kościoła pw. św. Antoniego w Suszu”.

O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 1. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

W zależności od wybranej formy - oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczenia należy złożyć wraz z ofertą.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Oferenta):

-ustalać beneficjenta gwarancji, ubezpieczenia tj. Zamawiającego na kwotę 3.800,00 zł

-określać kwotę gwarantowaną, ubezpieczoną w zł

-określać termin ważności

-określać przedmiot gwarancji, ubezpieczenia

-zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

-gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi obejmować przynajmniej okres związania ofertą.

2. Zwrot wadium:

 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania;
 2. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

3. Utrata wadium:

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

b) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań (Załącznik nr 2)

c) Oświadczenie Oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. (Załącznik nr 3)

d) Wykaz wykonanych prac (Załącznik nr 4) wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania (protokół odbioru/referencje)

e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia

f) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpis KRS lub zaświadczenie CEIDG mogą być także dołączone w formie wydruku ze strony internetowej.

g) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium

h) Polisa ubezpieczeniowa wraz z poświadczeniem zapłaty

i) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

j) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.

k) Zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przedstawić umowę konsorcjum najpóźniej 3 dni przed zawarciem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Jednak jeżeli pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum wynika z treści umowy konsorcjum wykonawcy wspólnie składający ofertę muszą ją przedstawić już na etapie składania ofert.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie.

 

XI. ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy zadawać drogą mailową:

Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści odpowiedzi na stronie na której umieszczono zapytanie ofertowe http://www.sanktuarium-susz.info/

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie na stronie na której umieszczono zapytanie ofertowe http://www.sanktuarium-susz.info/

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Przygotowanie oferty

a) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
b) Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców w formie konsorcjum, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
c) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym.
d) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
e) W przypadku składania Oferty w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub pocztą/kurierem) należy złożyć Ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej, na papierze, z podpisami i pieczęciami w wyznaczonych miejscach (podpisy muszą być złożone przez Oferenta w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką). Każda poprawka w ofercie musi być podpisana i opatrzona datą przez składającego Ofertę. Oświadczenia mają być złożone w oryginale. Kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez składającego ofertę, z datą poświadczenia.
f) Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Oferent.
g) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i inne koszty ponosi Oferent.

2. Opakowanie oferty

W przypadku składania ofert osobiście lub za pomocą poczty/kuriera:

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 • Koperta powinna zostać opatrzona - imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu Oferenta; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Kopertę należy opatrzeć dopiskiem: oferta w zapytaniu ofertowym na „Wymiana pokrycia dachowego oraz inne prace konstrukcyjne wieży kościoła pw. św. Antoniego w Suszu”.

3. Zmiana i wycofanie

Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na wykonanie zamówienia należy przesłać listownie, kurierem lub złożyć osobiście do dnia 15.07.2024 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego:

Parafa Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła
14-240 Susz, Kościelna 6

Kopertę należy opatrzeć dopiskiem: oferta w zapytaniu ofertowym na „Wymiana pokrycia dachowego oraz inne prace konstrukcyjne wieży kościoła pw. św. Antoniego w Suszu”.

O ważności oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

XV. WYTYCZNE ODNOŚNIE CENY PRZEDSTAWIONEJ W OFERCIE

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.

3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta ma zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającymi a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych (PLN).

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania,

jeżeli:

 • oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
 • z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym;
 • złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
 • oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
 • Oferent odbył wizję lokalną.

2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.

UWAGA: W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów, oświadczeń lub ich braku bądź wątpliwości Zmawiającego co do treści oferty, Wykonawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Kryteria oceny ofert

1) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena brutto za całą wartość zamówienia - 100%

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów,

2) Szczegółowe zasady oceny w ramach kryterium

Kryterium nr 1 - Cena brutto za całą wartość zamówienia – 100 pkt.

a) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,

b) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,

c) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna

wartość punktowa oferty = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt. (max. 100 pkt.)

oferowana wartość badanej oferty

3) Punkty przyznane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

4) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe.

7) Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

8) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9) Zamawiający dopuszcza negocjacje ze wszystkimi oferentami.

 

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego.

Warunki płatności

1. Zamawiający przewiduje następujące płatności:

- wypłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w trzech transzach:

 • I transza w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy brutto), z wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy wg stanu zaawansowania robót, po wykonaniu i odbiorze technicznym robót przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie później niż 10.10.2024 roku, w terminie do 14 dni licząc od dnia złożenia właściwie wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego
 • II transza w wysokości do 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy pomniejszona o kwotę wypłaconą zgodnie z §6 pkt 2 lit. a umowy; płatność drugiej transzy nastąpi po wykonaniu i odbiorze technicznym robót poświadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie
 • w terminie 30 dni od dnia złożenia właściwie wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
 • III transza w wysokości pozostałej części wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; płatność trzeciej transzy nastąpi po wykonaniu i odbiorze końcowym robót przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający dokona zapłaty należności z faktury w terminie 30 dni od dnia złożenia właściwie wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.

 

Zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1.1 Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody udzielonej przez Przekazującego Dotację w następujących sytuacjach:

 • W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 • Wstrzymania prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy:
 • przez Zamawiającego,
 • wskutek decyzji administracyjnej,
 • Działania siły wyższej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, ze względów technologicznych, prowadzenie prac. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe uniemożliwiały prowadzenie prac (ze względu na temperaturę poniżej zera, oblodzenie, silne wiatry, silne opady atmosferyczne itp.)

Jednocześnie Wykonawca powinien tak rozplanować harmonogram prac, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne;

1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a. Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b. Rezygnacja z części prac, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o wartość niewykonanych prac;

1.3 Inne zmiany:

 • W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana podwykonawcy);
 • W zakresie kolejności i terminów wykonywania prac;
 • W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego
 • wartości przedmiotu zamówienia;
 • W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
 • udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
  • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
  • Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego.
 • Inne na wniosek każdej ze stron.

2. Warunki zmian:

 • Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
 • Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
 • Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIX. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny a także pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 2. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 3. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do odrzucenia oferty, jeżeli zaoferowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie całości zamówienia.
 5. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi poprzez stronę na której opublikowano zapytanie ofertowe - http://www.sanktuarium-susz.info/ równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  • ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  • złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania umieszczając informację na stronie na której opublikowano zapytanie ofertowe.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
 4. Termin i miejsce podpisania umowy:
  • Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;
  • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 belka polski lad

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w piątki w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
Diecezji Elbląskiej 
na rok 2024
icon news
Prace konserwatorskie
przy Grupie Ukrzyżowania

czytaj więcej...